„Educăm, formăm oameni!”

Asociaţia METATRON are ca scop dezvoltarea şi oferirea de servicii integrate, consultanţă şi formare în domeniul educaţional în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii copiilor, tinerilor adolescenţi şi adulţilor, indiferent de gen, etnie, confesiune religioasă, categorie socială, prin prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi excluziunii sociale, a abuzului, neglijării şi discriminării de orice formă, promovând dezvoltarea calităţii resursei umane din domeniul social.

Principalele obiective sunt:

– stimularea şi promovarea învăţământului  şi cercetării româneşti atrăgând în această direcţie tineri dotaţi cu înclinaţie în cercetare , leadership, antreprenoriat şi arte contribuind la prestigiul acestor activităţi pe plan naţional şi internaţional;

-promovarea educaţiei continue şi conştientizarea valorilor europene şi a dezvoltării durabile;

-realizarea de cursuri de actorie;

– activități culturale, producții teatrale, literare, plastice,muzicale;

-promovarea interdisciplinarităţii şi a viziunii holistice;

-realizarea unor forumuri de dialog economic şi social;

-stimularea competiţiei şi performanţei prin premierea unor idei şi iniţiative economice valoroase;

-dezvoltarea de contacte şi legături cu parteneri străini;

-iniţierea şi participarea în reţele  naționale și europene de ONG–uri şi alte instituţii pe plan local, național sau internațional pentru dezvoltarea de programme naționale și  europene;

-organizarea de conferinţe, manifestări şi şcoli de vară;

-realizarea de consultanţă în afaceri;

-catalizarea colaborării între universităţi în ţară şi străinătate;

-editarea de buletine informative, periodice cu diseminare naţională şi internaţională;

-editarea de reviste pentru copii și pentru adulți în scop educativ ;

– educaţia continuǎ pentru categorii defavorizate sau discriminate (şomeri, femei, grupuri etnice, etc), persoane care au nevoie de o reconversie sau de perfecţionare profesionalǎ;

– dezvoltarea resurselor umane ( prin oferirea de consultanţǎ în dezvoltarea carierei, training, cursuri de formare);

-stimularea economică a judeţelor din Moldova, cu accent pe valorificarea oportunităţilor acestei zone;

-elaborarea de studii de piaţă;

-promovarea valorilor democraţiei în sfera nord-est ;

-parteneriate public-private cu administraţia publica, cu alte ONG-uri, în vederea promovării intereselor comunităţii locale;

– dezvoltarea societǎţii civile (prin promovarea participǎrii cetǎţenilor la democraţia localǎ şi la viaţa comunitǎţii, creşterea capacitǎţii organizaţionale a comunitǎţilor locale, etc.);

-promovarea ideii de binefacere, prin acţiuni menite să amelioreze nivelul de trai al persoanelor defavorizate;

-activităţi de formare profesională, de cercetare-dezvoltare;

– acordarea de asistenţǎ socialǎ categoriilor sociale dezavantajate , cu ajutorul persoanelor specializate în domeniu și anume asistenți sociali angajati ai asociației sau prin parteneriat cu Direcția generală de asistență socială și protecția copilului;

– educaţia ecologicǎ şi promovarea protecţiei mediului;

– cultivarea unui mod de viață activ și sănătos prin derularea de activități sportive.

– acordarea de servicii de asistență comunitară;

– acordarea de asistență pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situații de dependență;

– acordarea de asistență pentru victimele violenţei în familie şi agresori, persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice, persoane fără adăpost, pentru victimele traficului de persoane;

– advocacy, prevenirea marginalizării și realizarea incluziunii sociale pentru persoane și grupuri defavorizare și/sau care se confruntă cu excluziunea socială, persoane care au suferit o condamnare penală;

– advocacy, prevenirea marginalizării și realizarea incluziunii sociale pentru persoane cu deficiențe/dizabilități;

– prevenirea abuzului și expoatării, sub diverse forme, a copilului și prevenirea abandonului școlar;

– implicarea în economia socială prin înființarea de secții, ateliere protejate;

-activităţi socio-educative /dezvoltare personală;

-consiliere psihologică prin persoane specializate în domeniu;

-terapii alternative  prin persoane specializate în domeniu;

-sensibilizarea opiniei publice ;

-schimburi culturale şi relaţii de prietenie;

-crearea unui cadru propice în vederea îmbunătățirii accesului la justiție și o înțelegere a acestui sistem- obiectivul se va realiza prin dezvoltarea de programe de informare juridică, prin intermediul persoanelor specializate în domeniu ( consilieri juridici, avocați);

– implementarea de proiecte în conformitate cu scopul Asociației , accesarea de programe de finanțare în vederea scopului propus;

-iniţierea şi instruirea în practicarea artelor marţiale Wushu Kung Fu, precum şi a altor discipline înrudite cu acestea;

– practicarea artelor marţiale: Wushu Kung Fu, precum şi a altor discipline înrudite cu aceastea ca sport de perforamanţă;

– practicarea artelor marţiale Wushu Kung Fu, precum şi a altor discipline înrudite cu aceastea ca sport de contact şi pentru menţinerea şi intărirea sănătaţii;

– participarea la competiţiile organizate de organele în drept;

– organizarea de acţiuni proprii formării sportive a tinerilor;

– organizarea și participarea la stagii de pregătire fizică şi tehnică de specialitate, cantonamente sau seminarii naţionale şi internaţionale;

– editarea de programe, postere şi alte publicaţii de propagandă sportivă;